PANZEROTTO CLUB

“Panzerotto Club” 

programme rules


Panzerotto Club (hereinafter referred to as "Panzerotto Club" or "loyalty programme" or "programme") was established as a loyalty program for customers of Pan Panzerotto s.r.o. with its registered office in Prague, Svornosti 852/7, Prague 5, Postal Code 150 00, Company Identification Number: 26947439, entered in the Commercial Register, C 331987 / MSPH Municipal Court in Prague. The purpose of this program is to offer Pan Panzerotto customers benefits for regular shopping at a store in Prague. Customers can become members of the club only on the basis of their free will.


    I.    Participation in membership


I.I. The principle of the loyalty programme is providing discounts to customers on the basis of a simple algorithm consisting in the provision of discounts after achieving a certain amount of purchases. Participation in the Panzerotto Club is held electronically. Membership in the Panzerotto Club is not conditional on monitoring and evaluating customers' shopping behaviour or sending advertising messages.


I.II Any person over the age of 13 and with a minimum legal capacity who voluntarily registers via the form online or at the store can become a member of the Panzerotto Club.


I.III By registering, you automatically agree to the rules of the Panzerotto Club and also agree to the processing of personal data, and Pan Panzerotto undertakes to use this data only for the purpose of the Panzerotto Club and not to pass it on to a third party.


I.IV When registering, the customer is obliged to provide true information about himself.


I.V Collecting points and providing discounts and benefits applies exclusively to the restaurant in Prague.


II. Collecting points


II.I Members of the Panzerotto Club loyalty programme can collect loyalty points when shopping at the store. Points cannot be collected through third parties (delivery service). When they reach a certain amount of points, they receive a discount on the goods. The more points customers earn, the higher discounts and better benefits customer can achieve.


II.II For each of your purchases in Pan Panzerotto, we will charge to your account the sum of points of every item in your purchase. The more points you have collected, the higher the discount on your purchase. You can achieve a discount of up to 15% on the purchase.


II.III Updates to the points in your Panzerotto Club loyalty account will usually take place within 24 hours of the last purchase.


II.IV The current amount of points can be found on the receipt from the last purchase.


II.V The validity of the collected points is 1 year (365 calendar days) from their addition to the account. Therefore, you can get a discount for the purchase that corresponds to the sum of all points earned in the past  year. (However, it is possible to get a maximum discount of 15%, see the chart) Points earned more than 1 year ago are automatically forfeited and therefore cannot be counted.


II.VI Other persons can also order and purchase on one Panzerotto Club loyalty account.III. Applying discounts for the Panzerotto Club


III.I Discounts can be applied to the entire purchase.


III.II Discounts do not apply to drinks, special menu or already discounted menu.


III.III Discounts do not add up and cannot be applied retroactively.


III.IV We reserve the right to make changes to the discount programme.


IV. Termination of membership of the Panzerotto Club


Your membership in the Panzerotto CLUB loyalty programme may be terminated for the following reasons:


IV.I You have decided to terminate your membership voluntarily.


IV.II You have violated the rules of membership of the Panzerotto Club.


IV.III You do not want us to collect your personal data.


IV.IV You have not made any purchases in Pan Panzerotto in the last year


IV. With the termination of the Panzerotto Club loyalty account, you lose the possibility of using loyalty discounts and an up-to-date overview of news and promotions.


IV.VI After the termination of the loyalty account, it will no longer be possible to subsequently renew it or regain the points collected on it.


V. Change of rules


V.I Pan Panzerotto reserves the right to modify the rules or cancel the Panzerotto Club loyalty programme. All members of the Panzerotto Club will be informed of these changes one month in advance.


V.II The rules of membership in the Panzerotto Club loyalty programme described above are valid from 01.04.2021.

Pravidla programu 

“Panzerotto Club”


Panzerotto Club (dále jako "Panzerotto Club" či "věrnostní program" či jen "program") vznikl jako věrnostní program pro zákazníky obchodní společnosti Pan Panzerotto s.r.o. se sídlem v Praze, Svornosti 852/7, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 26947439, zapsané v obchodním rejstříku, C 331987/MSPH Městský soud v Praze. Účelem tohoto programu je nabízet zákazníkům Pan Panzerotto výhody za pravidelné nakupování na prodejně v Praze. Zákazníci se mohou stát členy klubu pouze na základě své svobodné vůle.


    I.    Účast v členství


I.I. Předmětem věrnostního programu je poskytování slev zákazníkům na základě jednoduchého algoritmu spočívajícího v poskytování slev dosažením určitého objemu nákupu. Účast v Panzerotto Clubu je evidována elektronicky. Členství v Panzerotto Clubu není podmíněno prováděním, sledováním a vyhodnocováním nákupního chování zákazníků ani zasíláním reklamních sdělení.


I.II Členem Panzerotto Clubu se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 13 let a disponující minimální právní způsobilostí, jež se dobrovolně zaregistruje přes formulář nebo na prodejně.


I.III Zaregistrováním automaticky vyjadřujete souhlas s pravidly programu Panzerotto Club a také souhlasíte se zpracováním osobních údajů, přičemž Pan Panzerotto se zavazuje, že tyto údaje využije pouze za účelem fungování programu Panzerotto Club a nepředá je třetí straně.


I.IV Při registraci je zákazník povinen o sobě uvést pravdivé údaje.


I.V Sbírání bodů a čerpání slev a výhod platí výhradně pro kamennou prodejnu v Praze.


II. Načítání bodů


II.I Členové věrnostního programu Panzerotto Club mohou při nákupu na prodejně sbírat věrnostní body. Body nelze sbírat přes objednávky od třetích stran (doručovací služby). Při dosažení určité výše bodů získávají slevu na zboží. Čím více bodů zákazníci nasbírají, tím vyšších slev a lepších výhod mohou dosáhnout.


II.II Za každý váš nákup v Pan Panzerotto načteme na váš účet součet bodů každého zakoupeného produktu. Čím více nasbíraných bodů máte, tím vyšší slevu na své nákupy u nás dostanete. Máte tak možnost dosáhnout slevy až 15 % na nákup.


II.III Aktualizace výše bodů na vašem věrnostním účtu Panzerotto Club proběhne obvykle do 24 hodin od posledního nákupu.


II.IV Aktuální výši bodů najdete na účtence z posledního nákupu. 


II.V Platnost nasbíraných bodů je 1 rok (365 kalendářních dní) od jejich přičtení na účet. Na nákup tedy můžete získat takovou slevu, která odpovídá součtu všech získaných bodů za uplynulý rok.(maximálně je však možné získat slevu 15 %, viz tabulka) Body získané před více než 1 rokem, automaticky propadají a nelze je proto započítat.


II.VI Na jeden věrnostní účet Panzerotto Club mohou objednávat a nakupovat i jiné fyzické osoby.


III. Uplatňování slev Panzerotto Clubu


III.I Slevy lze uplatnit na celý nákup.


III.II Slevy se nevztahují na drinky, speciální akce nebo již zlevněné produkty.


III.III Slevy se navzájem nesčítají a nelze je uplatnit zpětně.


III.IV Změny ve slevovém systému vyhrazeny.


IV. Zánik v členství Panzerotto Clubu


Vaše členství ve věrnostním programu Panzerotto CLUB může být ukončeno z následujících důvodů:


IV.I Rozhodli jste se své členství dobrovolně sami ukončit.


IV.II Došlo z vaší strany k porušení pravidel členství Panzerotto Clubu.


IV.III Nepřejete si, abychom pracovali s vašimi osobními údaji.


IV.IV Za poslední tři roky jste neprovedli žádný nákup v Pan Panzerotto.


IV.V Zánikem věrnostního účtu Panzerotto Club přicházíte o možnost čerpání věrnostních slev a aktuální přehled o novinkách a akcích.


IV.VI Po zániku věrnostního účtu už jej nebude možné následně obnovit ani znovu získat na něm nasbírané body.


V. Změna pravidel


V.I Pan Panzerotto si vyhrazuje právo upravit pravidla či zrušit věrnostní program Panzerotto Club. O těchto změnách budou všichni členové Panzerotto Club informováni v časovém předstihu jednoho měsíce.


V.II Výše popsaná pravidla členství ve věrnostním programu Panzerotto Club jsou platná od 1. 4. 2021

Contacts

Facebook
Instagram @panpanzerotto

© 2020 | Pan Panzerotto s.r.o. | Svornosti 852/7 | 150 00 | Smíchov | Praha 5 | Ičo 09225218